VAGBHATTA SAMHITA

SUSHRUTA SAMHITA

SHARNGADHARA SAMHITA